Voorwaarden


Algemene Voorwaarden 

Bij bestellingen via www.heritage-antiek.nl en www.heritage-antiques.nl  gelden de volgende voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Heritage Antiek & Brocante en op alle met Heritage Antiek & Brocante aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2
Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door Heritage Antiek & Brocante is ingestemd.

1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Heritage Antiek & Brocante in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5
Heritage Antiek & Brocante behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6
Door het gebruik van de internetsite van Heritage Antiek & Brocante en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/Overeenkomsten 

2.1
Alle aanbiedingen vanHeritage Antiek & Brocante zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2
Heritage Antiek & Brocante behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Heritage Antiek & Brocante komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Heritage Antiek & Brocante gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Heritage Antiek & Brocante garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en Betalingen

3.1
Alle door Heritage Antiek & Brocante vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten binnen Nederland staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van andere landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Deze dienen voorafgaand aan de bestelling opgevraagd te worden.

3.3
De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling traceerbaar of ontraceerbaar (brievenbuspost) te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld bij bestelinformatie. Indien de klant voor een ontraceerbare verzendmethode kiest stelt Heritage Antiek & Brocante zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor zoekraken door de vervoerder. De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. Bij verzending naar het buitenland bestaat de mogelijkheid bij paketten tot 2 kg om deze niet traceerbaar te verzenden, Heritage Antiek & Brocante stelt zich indien voor deze verzendwijze wordt gekozen uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen door de vervoerder.

3.4
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
3.6
Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2
Indien onverhoopt een product dat niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal dit direct aan de klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Heritage Antiek & Brocante verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Heritage Antiek & Brocante aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Heritage Antiek & Brocante biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan Heritage Antiek & Brocante zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en alleen na overleg geschieden.

Artikel 6 Ruilen en Herroepingrecht

6.1
De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Heritage Antiek & Brocante daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Heritage Antiek & Brocante te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten in dezelfde staat zijn als wanneer deze Heritage Antiek & Brocante hebben verlaten.

6.3
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Heritage Antiek & Brocante zorg voor terugbetaling van de koopsom binnen 10 dagen.

6.4
De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1
Heritage Antiek & Brocante is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Heritage Antiek & Brocante. Heritage Antiek & Brocante is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Ook stellen wij ons niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door door ons verkochte elektrische apparaten. 

7.2
Indien Heritage Antiek & Brocante, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1
In geval van overmacht is Heritage Antiek & Brocante niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1
De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden doorHeritage Antiek & Brocante vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

9.2 
Heritage Antiek & Brocante neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
9.3
Heritage Antiek & Brocante verstrekt geen klantgegevens aan derden.
Artikel 10 
10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 11 Diversen
11.1
Heritage Antiek & Brocante is gevestigd te (3274 LA) Heinenoord, Blaaksedijk oost 19 (kantooradres), en op de Doetseweg 47 te Giessenburg (winkel) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23028985. Het BTW-nummer is NL120211373B01.
11.2
Gelieve alle correspondentie te zenden aan Heritage Antiek & Brocante, Blaaksedijk oost 19, 3274 LA te Heinenoord of naar het op de website vermelde emailadres.
11.3
Wanneer door Heritage Antiek & Brocante gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Heritage Antiek & Brocante deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Algemene voorwaarden: